Songs & Lieder mit Akkorden, Texten und z.T. auch mit Noten und Playbacks

 

 

 

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 
 

Dat du min Leevsten büst

G Dat du min D7 Leevsten büst, G dat du woll D7 weeß,
C kumm bi de Nacht, G kumm bi de Nacht,
D7 segg wo du G heeßt, C kumm bi de Nacht,
G kumm bi de Nacht, D7 segg wo du G heeßt.

 

 

Dat du min Leevsten büst

1. Dat du min Leevsten büst,
dat du woll weeßt
Kumm bi de Nacht,
kumm bi de Nacht
segg wo du heeßt,
kumm bi de Nacht
kumm bi de Nacht,
segg wo du heeßt

2. Kumm du um Middernacht
kumm du Klock een
Vader slöpt, Moder slöpt,
ick slap alleen
Vader slöpt, Moder slöpt,
ick slap alleen

3. Klopp an de Kammerdör
fat an de Klink
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind

4. Kumm denn de Morgenstund,
kreiht de ol Hahn.
Leevster min, Leevster min,
denn mößt du gahn
Leevster min, Leevster min,
denn mößt du gahn.

 

Dat du min Leevsten büst